Obsah

Nejdůležitější právní předpisy

 (§ 5, odst. 1, písmeno e, zákona č. 106/1999 sb.,)

Obecní úřad se ve své činnosti řídí:

 • na úseku samostatné působnosti zákony a obecně závaznými předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení (nařízeními vlády a vyhláškami ministerstev)
 • na úseku přenesené působnosti, při výkonu státní správy zákony, jinými obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ministerstev).

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž obec zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k obci, včetně informace kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí (právní předpisy jsou uváděny v čísle původního znění)

OBECNĚ PRO CELÝ ÚŘAD

 • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
 • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání  státních symbolů České republiky
 • zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících  územních samosprávných celků
 • vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
 • vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků  územních samosprávných celků
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • zákon č. 349/1999 Sb., veřejném ochránci práv
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu 
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

DOPRAVA A SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • Vyhláška č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 
 • vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky MD č. 55/2003 Sb. 
 • zákon č. 56/2001 Sb., podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

 FINANČNÍ ÚSEK

 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
 • zákon č.  563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodů nemovitostí
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zab. a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • nařízení vlády 469/2002 Sb., katalog prací a kvalifikační předpoklady
 • zákon o státním rozpočtu

ORGANIZAČNÍ ÚSEK

 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
 • zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
 • zákon č. 491/2001 Sb., o   volbách do zastupitelstev obcí
 • zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení   
 • zákon č. 67/2001 Sb., o požární ochraně 
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
 • zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu
 • zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů
 • zákon č. 325/1999 Sb., o azylu
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
 • zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
 • zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
 • zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
 • 97/1974 Sb., o archivnictví
 • zákon 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel

SOCIÁLNÍ ÚSEK

 • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
 • zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • zákon č. 94/1963 Sb.,  o rodině
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 108/2006., o sociálních službách
 • zákon č. 110/2006 sb., o životním a existenčním minimu
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

STRATEGICKÝ ROZVOJE A INVESTICE

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů    
 • zákon č. 67/2001 Sb., o požární ochraně 
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č.  563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře
 • vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
 • vyhláška č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
 • zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
 • zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
 • zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a k jinému zem. majetku
 • zák. č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
 • zákon č.72/2000 Sb., o investičních pobídkách
 • zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zákon č. 309/1991 Sb., o ovzduší
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  pro veřejnou potřebu

ÚSEK VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

 • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (pouze kolaudační rozhodnutí)
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie (atomový zákon) 
 • zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
 • zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
 • zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
 • zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon
 • zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění
 • zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
 • zákon č. 309/2006 Sb., upravující požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívaní území
 • vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhl.. MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a zemního opatření

ÚSEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zákon č.   86/2002 Sb., o ovzduší
 • zákon č. 356/2003 Sb., o  chemických látkách a  chemických přípravcích
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • zákon č. 254/2001 Sb.  o vodách
 • zákon č.   99/2004 Sb., o rybářství
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  pro veřejnou potřebu
 • zákon č.   76/2002 Sb., o integrované prevenci
 • zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
 • zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Do těchto i jiných právních předpisů Sbírky zákonů, včetně obecně závazných vyhlášek a nařízení obce a  je možné nahlédnout v úředních hodinách obecního úřadu.

Pondělí: 8.00 - 12.00   13 - 17 hodin

Středa:   8.00 - 12.00   13 - 17 hodin

Směrnice obce

Dále se obecní úřad řídí vlastními vydanými směrnicemi, jsou důležité pro vnitřní chod obecního úřadu:

 • Směrnice č. 1 o oběhu účetních dokladů
 • Směrnice č. 2 o účtování a oceňování dlouhodobého majetku
 • Směrnice č. 3 o účetnictví
 • Směrnice č. 4 o zabezpečení zákona o finanční kontrole
 • Směrnice č. 5 o provedení inventarizace majetku a závazků
 • Směrnice č. 6 o tvorbě rozpočtu obce
 • Směrnice č. 7 - Pracovní řád
 • Směrnice č. 8 o poskytování cestovních náhrad
 • Organizační řád obecního úřadu
 • Jednací řád zastupitelstva obce
 • Spisový a skartační řád
 • Knihovní řád
 • Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny
 • Povodňový plán