Obsah

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 81 ve volebním období 2018 - 2022

řádné neveřejné zasedání

Datum konání: 13. 12. 2021 začátek od 13:00

Místo konání: Městský úřad, zasedací místnost, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Nové Město nad Metují

Zdroj: Město Nové Město nad Metují

RM 81 - PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 13.12.2021

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - „ZŠ a MŠ Krčín“

2/2

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - „ZŠ Malecí“

2/3

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - „ZŠ Komenského“

2/4

Zápis z jednání ŠR při ZŠ Komenského

2/5

Zápis z jednání ŠR při ZŠ Malecí

2/6

Zápis z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín

2/7

Žádost „ZŠ a MŠ Krčín“ o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru

2/8

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky

2/9

Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení

2/10

Smlouva o zajištění závodního stravování - SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r. o.

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části p. p. č. 452/1, 2064/2, 2064/3, 561/1, 624/1, 624/4 a 641/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - lokalita Malecí

3/2

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části p. p. č. 872/1 a p. p. č. 861/70 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. U Vodojemu, ul. Pekelská

3/3

Prodej pozemků p. p. č. 677/70 a p. p. č. 677/141, oba v k. ú. Nové Město nad Metují, včetně žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les, ul. Pod Vodojemem

3/4

Autobusové stanoviště Na Rychtě a u železniční stanice - smlouvy a dodatky

3/5

Nové uspořádání silniční sítě v Novém Městě nad Metují

3/6

Vrchoviny - přístup veřejnosti po cizím pozemku

3/7

Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o pokácení stromu na zahradě "MŠ Vrchoviny"

4.

Správa nemovitostí

4/1

Dodatek č. 15 Smlouvy o nájmu nebytových prostor kotelny DZ č. p. 415

4/2

Zvýšení ceny za ubytování v městské ubytovně

4/3

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/4

Neplatiči nájemného v bytech města

4/5

Zápis ze 176. zasedání Bytové komise ze dne 08.12.2021

5.

Rozvoj

5/1

Rozšíření zpoplatnění o parkovací plochu v ul. Nerudova

5/2

Zřízení sjezdu z p. p. č. 876/26, k. ú. Vrchoviny

5/3

Dodatek č. 3 k SOD na chodník Sokolská

5/4

Nájemní smlouva na akci „Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní“ s ČD, a. s.

5/5

Smlouva o spolupráci - Živičný kryt v ul. Stavební

5/6

Cenová nabídka na opravu komunikace před č. p. 66 ve Vrchovinách - 2. etapa

5/7

Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují

5/8

PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem DPS - dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

5/9

ZD na výběr zpracovatele Aktualizované analýzy rizik kontaminovaného území Elton Nové Město nad Metují

6.

Finance

6/1

Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací

6/2

Navýšení § 6399 - finanční operace (odvod DPH) - RO

6/3

Přesun v rámci § 6171 - místní správa - RO

6/4

Navýšení § 3632 - pohřebnictví - RO

6/5

Navýšení § 3421 - volný čas dětí a mládeže - RO

6/6

Navýšení § 6171 - místní správa (stacionární radar) - RO

6/7

Navýšení § 5311 - městská policie - RO

6/8

Úprava položek platy v rámci rozpočtu - RO

6/9

Navýšení § 3349 - Novoměstský zpravodaj - RO

6/10

Vyřazení majetku

6/11

Dotace TJ Spartak - využívání sportovišť školami

7.

Různé

7/1

Smlouvy o provozování kotelen v č. p. 6 (radnice) a DPS (ul. Českých bratří)

7/2

Přenechání použitého služebního mobilního telefonu při ukončení pracovního poměru zaměstnance

7/3

VŘ servery 2021 - žádost o posunutí termínu dodání

7/4

Dodatek ke smlouvě na sdružené služby dodávky elektrické energie

8.

Diskuse

 

Petr Hable v.r.


starosta

 

V Novém Městě nad Metují, dne 09.12.2021

 


Příloha

Vytvořeno: 23. 11. 2021
Poslední aktualizace: 9. 12. 2021 13:19