Obsah

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 76 ve volebním období 2018 - 2022

řádné neveřejné zasedání

Datum konání: 1. 11. 2021 začátek od 13:00

Místo konání: Městský úřad, zasedací místnost, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Nové Město nad Metují

Zdroj: Město Nové Město nad Metují

RM 76 - PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 01.11.2021

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - DDM Stonožka

2/2

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - ZUŠ B. Smetany

2/3

Nové znění Zřizovací listiny MSSS Oáza

2/4

Žádost MKN - provoz v době Vánoc 2021

2/5

Tajemník KKULT

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na části pozemku p. p. č. 2088

v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Leštinská

3/2

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na části pozemku p. p. č. 652/1

v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Johnova

3/3

Koupě lesních pozemků p. p. č. 1387/1 a p. p. č. 1388 v k. ú. Nové Město nad Metují

v ul. Na Táboře

4.

Správa nemovitostí

4/1

Nájemní smlouva - pronájem garáže v č. p. 371, ul. Nádražní

4/2

Zápis ze 174. zasedání Bytové komise ze dne 13.10.2021

4/3

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/4

Neplatiči nájemného v bytech města

4/5

Bezúplatný převod majetku PO

5.

Rozvoj

5/1

Návrh na změnu územního plánu - Studýnka

5/2

Zpracování Změny č. 2 ÚP - Dodatek č. 1 k SOD

5/3

Zápis z jednání Komise pro řízení realizace Strategického plánu

5/4

Aktuální stav projektů ke dni 26.10.2021

5/5

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

5/6

Sanace vlhkosti sklepních prostorů v č. p. 1209 - podání žádosti o dotaci

5/7

Oprava místní komunikace ul. Družební, I. etapa - podání žádosti o dotaci

5/8

Dotace MMR - Rekonstrukce veřejných budov

5/9

Kanalizace Nové Město nad Metují - zápis z jednání ze dne 05.10.2021

5/10

Kanalizace Nové Město nad Metují - koncesní dokumentace VZMR provozovatel

5/11

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše

5/12

Vyjádření města k PD "Stavební úpravy RD čp. 973 v obci Nové Město nad Metují"

(ul. U Lípy) - SOPPS

5/13

PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem DPS - Žádost o ukončení Smlouvy o dílo dohodou

5/14

Malá vodní nádrž Spy p. p. č. 266/5 v Novém Městě nad Metují - dodatek č. 1

5/15

RO v rámci položky § 3639 Městský mobiliář

5/16

Dodatek č. 2 k SOD na PD - propojující chodník z T. G. Masaryka do parku Březinky

5/17

PD - komunikace v ul. Čelakovského - návrh řešení, Dodatek č. 1 k SOD

5/18

Vyjádření k PD na sklad nářadí a k vybudování sjezdu do areálu býv. kasáren

5/19

Uložení optické sítě na Žižkově náměstí

5/20

Souhlas s kácením stromů rostoucích mimo les

5/21

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí

5/22

Územní studie Krčínské návrší a připomínky radních k činnosti OVRR

6.

Finance

6/1

Rozpočtová opatření 2021

6/2

Žádost o poskytnutí investiční dotace "TJ Spartak" - změna

6/3

Zabezpečení inventarizace majetku a závazků města roku 2019

6/4

Vyřazení majetku

7.

Různé

7/1

ZM 21 dne 11.11.2021 - program

7/2

Žádost Okresního soudu v Náchodě o znovuzvolení přísedících Okresního soudu v Náchodě

7/3

Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 14.09.2021

7/4

Zápis č. 7 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 13.09.2021

7/5

Závěry z kontrolního šetření Kontrolního výboru ZM - dotace, granty a veřejné podpory

v roce 2018

7/6

Oficiální stanovisko města k obviněním uvedených v regionálních novinách ECHO

8.

Diskuse

 

Petr Hable v.r.


starosta

 

V Novém Městě nad Metují, dne 27.10.2021

 


Příloha

Vytvořeno: 27. 8. 2021
Poslední aktualizace: 3. 11. 2021 15:53